1.           Toepasselijkheid

a.           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Cue2Walk International tussen Cue2Walk International en een Consument.

b.           Cue2Walk International stelt de algemene voorwaarden ter beschikking aan de Consument voor de aanschaf van een apparaat.

c.            Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

d.           De Consument aanvaardt de algemene voorwaarden door schriftelijke acceptatie, door het participeren in de implementatieprocedure van het apparaat, danwel door het voldoen van een (eerste) betaling.

2.           De Overeenkomst

a.           De Overeenkomst komt tot stand op het moment zoals omschreven staat in artikel 1.d

b.           Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

c.            De Consument is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

3.           Herroepingsrecht

a.           De Consument kan de Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product tot de start van de implementatieprocedure, of tenminste 14 dagen na de factuurdatum, zonder opgaaf van reden annuleren. Cue2Walk International mag de Consument vragen naar de reden voor herroeping, maar de Consument hoeft deze niet te geven.

b.           Naast het wettelijk vastgelegde herroepingsrecht, hanteert Cue2Walk International een Proeftijd van 21 dagen vanaf het moment van de implementatieprocedure. Pas aan het eind van de Proeftijd vind de definitieve aankoopbeslissing plaats. Dit staat verder omschreven in Artikel 9.

4.           Verplichtingen van de Consument voor uitoefenen van het Herroepingsrecht

a.           Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

b.           Indien het product op andere wijze is gebruikt, waardoor het apparaat niet meer als nieuw verkocht kan worden, is de Consument aansprakelijk voor €295,- aan waardevermindering van het apparaat.

c.            De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Cue2Walk International niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

5.           Uitoefening van het herroepingsrecht

a.           Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Cue2Walk International.

b.           De Consument zal binnen 14 dagen na vermelden het product retour sturen. De kosten van retour worden door de Consument gedragen.

c.            De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

d.           Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.

e.           Wanneer de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt de Overeenkomst en eventuele aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

6.           Verplichtingen van Cue2Walk International bij herroeping

a.           Cue2Walk International zal de melding van herroeping door de Consument schriftelijk bevestigen.

b.           Na ontvangst van en controle op de staat van het product zal Cue2Walk International alle betalingen binnen 14 dagen na ontvangst terugstorten.

7.           Prijs

a.           Op het moment van aanvaarden van de Overeenkomst wordt de prijs van het product vastgesteld. Deze prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.

b.           De Consument schaft het product aan voor de overeengekomen prijs op de dag van het tot stand komen van de Overeenkomst.

8.           Betaling

a.           De Consument dient de (gedeeltelijke) betaling te voldoen vóór aanvang van de eerste aanmeetsessie.

b.           De Consument heeft de verplichting om eventuele betaling in termijnen af te ronden tot het totale bedrag is voldaan. Over deze gespreide betaling is de consument geen rente verschuldigd aan Cue2Walk International.

c.            Indien de Consument niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, en nadat de Consument is gewezen op de te late betaling en door Cue2Walk International en een tweede termijn van 14 dagen is gegund, behoud Cue2Walk International zich het recht voor om het verschuldigde bedrag inclusief wettelijke rente in rekening te brengen. Deze kosten bedragen maximaal 13% over de openstaande bedragen.

9.           Proeftijd

a.           De Consument krijgt een Proeftijd van 21 dagen vanaf het moment van de eerste Aanmeetsessie van het product. Gedurende deze periode mag de Consument het product uitproberen om te bekijken of het product meerwaarde biedt in het dagelijks leven. Aan het eind van deze Proeftijd neemt de Consument een definitieve aankoopbeslissing.

b.           De Consument gaat de verplichting aan om gedurende de Proeftijd naar beste intentie te oefenen in de toepassing van het product. De Consument volgt daarin de begeleiding van Cue2Walk International en/of Medisch Professional.

c.            Cue2Walk International staat gedurende de Proeftijd ter beschikking van de Consument indien er vragen, moeilijkheden en/of extra aandacht is vereist. Ondersteuning kan per mail, telefonisch, videobellen of fysiek worden aangeboden.

d.           De Consument werkt mee aan het invullen van vragenlijsten ter monitoring van het effect van het product. De tijd voor het invullen van een vragenlijst vraagt maximaal 5 minuten per vragenlijst en er wordt maximaal 3 keer gevraagd een vragenlijst in te vullen gedurende het proces. De vragenlijsten worden niet voor andere doeleinden dan implementatie gebruikt, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven. De voorwaarden voor gebruik staan in de toestemmingsverklaring vermeld en worden separaat aangeleverd.

e.           De Consumenten is verantwoordelijk voor het aanmeetprocedure en verklaart Cue2Walk International op de hoogte te zullen brengen indien er problemen, moeilijkheden en/of andere zaken zijn die gedurende de Proeftijd invloed hebben op een succesvolle implementatie, zodat Cue2Walk International zich kan inspannen om deze moeilijkheden weg te nemen en de Consument te begeleiden naar een succesvolle implementatie.

f.             Indien de Consument Cue2Walk International geen kans heeft gegeven om de juiste ondersteuning te bieden door niet of te laat te melden dat moeilijkheden in gebruik zich voordoen, uiterlijk binnen 2 dagen, dan behoud Cue2Walk International zich het recht voor om de schade van een niet succesvolle Proeftijd te verhalen op de Consument. De maximale schade is de totale aankoopsom van het product. Effectief wordt daarmee de service van een Proeftijd ingetrokken.

10.         Nakoming van de overeenkomst

a.           Cue2Walk International staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

b.           Een door Cue2Walk International, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Cue2Walk International kan doen gelden indien Cue2Walk International is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

c.            Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Cue2Walk International, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

d.           De Consument verklaart de Online Test en eventuele aanvullende digitale intake naar waarheid te hebben ingevuld en alle persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op een succesvolle implementatie te hebben gedeeld met Cue2Walk International.

11.         Levering en Uitvoering

a.           Cue2Walk International zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

b.           Cue2Walk International streeft ernaar om de Consument te begeleiden naar een succesvolle implementatie van het product. Cue2Walk International en de Consument kunnen daartoe in samenspraak bepalen af te wijken van de standaardprocedures. Dit kan alleen wanneer dit schriftelijk door beide partijen wordt bevestigd.

c.            Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Cue2Walk International kenbaar heeft gemaakt.

d.           Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Cue2Walk International tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Cue2Walk International bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.         Aansprakelijkheid

a.           Het apparaat dient uitsluitend te worden gebruikt zoals in de handleiding staat omschreven, voor de doelgroep zoals deze is omschreven.

b.           Cue2Walk is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

i.             Oneigenlijk gebruik van het apparaat

ii.            Valincidenten als gevolg van loopverstoringen door parkinson.

iii.           Incidenten die logischerwijs een gevolg zijn van (symptomen van) de ziekte van Parkinson.

iv.           Omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de Consumenten zoals het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, overschatting van de eigen vermogens, het uitvoeren van activiteiten die voor het gebruik van het product als onmogelijk werden beschouwd, het niet opvolgen van de adviezen van Cue2Walk International en/of een Medisch Professional.

v.            Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Cue2Walk International en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Cue2Walk International kunnen worden toegerekend

13.         Klachtenregeling

a.           Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Cue2Walk International.

b.           Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen behandeld. Indien een klacht langere doorlooptijd vraagt, dan zal Cue2Walk International dat schriftelijk communiceren in een bericht waaraan een nieuwe tijdlijn wordt toegevoegd.

c.            De Consument dient Cue2Walk International in ieder geval 4 weken de kans te bieden om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

d.           Het indienen van een klacht ontheft de Consument niet van de overeengekomen betalingsverplichting.

14.         Geschillen

a.           Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b.           Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te ‘s- Gravenhage (Den Haag).